Thực hiện theo kế hoạch số 01/KH-THVHA ngày 7 tháng 1 năm 2020 về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề khối 5 – cụm 2.

Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại trường TH Vĩnh hòa A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tổ khối 5.

Chuyên đê khối 5Phương pháp dạy cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của môn Toán lớp 5 theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

1ca8ef70b01f4841110e7 3d062bef74808cded59112 5a765fef0080f8dea19118 6b4e5ca803c7fb99a2d611 7b05efd6b0b948e711a86 40a77a50253fdd61842e14 53c4b327ec4814164d5910 78e929d375bc8de2d4ad2 694fa283fdec05b25cfd4 2658088757e8afb6f6f99 a7f5690b3664ce3a977516 afa6766e2901d15f88103 ba7f8a85d5ea2db474fb15 d262e254be3b46651f2a1 fa8d330f6c60943ecd7117

Thực hiện theo kế hoạch số 220/KH-THVHA ngày 19 tháng 8 năm 2019 về tổ chức triển khai chuyên đề năm 2019-2020.

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại trường TH Vĩnh hòa A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tổ khối 4.

Chuyên đê khối 4: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học tốt môn Lịch Sử lớp 4.

1ba0029e5df1a5affce026 24d05f24014bf915a05a34 26c41b0e4561bd3fe47028 755c45721a1de243bb0c22 837d3d4762289a76c33925 211432f26c9d94c3cd8c30 285785a7dbc823967ad933 2597657b3b14c34a9a0532 b9e5d72689497117285827 d44fe8b6b6d94e8717c835 fcdc42fb1d94e5cabc8520