Thực hiện theo kế hoạch số 01/KH-THVHA ngày 7 tháng 1 năm 2020 về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề khối 5 – cụm 2.

Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại trường TH Vĩnh hòa A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tổ khối 5.

Chuyên đê khối 5Phương pháp dạy cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của môn Toán lớp 5 theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

1ca8ef70b01f4841110e7 3d062bef74808cded59112 5a765fef0080f8dea19118 6b4e5ca803c7fb99a2d611 7b05efd6b0b948e711a86 40a77a50253fdd61842e14 53c4b327ec4814164d5910 78e929d375bc8de2d4ad2 694fa283fdec05b25cfd4 2658088757e8afb6f6f99 a7f5690b3664ce3a977516 afa6766e2901d15f88103 ba7f8a85d5ea2db474fb15 d262e254be3b46651f2a1 fa8d330f6c60943ecd7117

Ngày hội ” Em kể chuyện theo sách” của trường.

Căn cứ theo kế hoạch số 194/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hú Giáo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Thư viện năm học 2018 -2019. Căn cứ vào phương hướng kế hoạch năm học 2018 -2019 của trường TH Vĩnh Hòa A.

Nay ngày 22/02/2019, thực hiện theo kế hoạch số 194/KH-THVHA ngày 30 tháng 10 năm 2018 của bộ phận thư viện trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện thao sách vòng trường” năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh của học sinh kể chuyện theo sách vòng trường.

70040cc6d4c936976fd8

BGK: Cô Diễm (AN) – Thầy Đồng (TPT Đội) – Cô Hiền (MT)aebc544c8c436e1d3752 fd71dbb003bfe1e1b8ae

Các bạn khối 4,5 thi kể chuyện4a5478bfa0b042ee1ba1 8c05bbe163ee81b0d8ff 9fb25e5d8652640c3d43 18f1400998067a58231756a9404e98417a1f2350 66d7e5213d2edf70863f 67fd0806d00932576b18 289ca26d7a62983cc173a25a99bf41b0a3eefaa1 ab3da4fe7cf19eafc7e0

Các bạn khối lớp 1, 2 ,3.ba44a4b87cb79ee9c7a6 ba52f991219ec3c09a8f c1fdd60c0e03ec5db512835c6aa5b2aa50f409bb 1823f2c92ac6c89891d7 2562ba8b628480dad995 031512eecae128bf71f0 102973d3abdc498210cd