Ngày hội ” Em kể chuyện theo sách” của trường.

Căn cứ theo kế hoạch số 194/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hú Giáo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Thư viện năm học 2018 -2019. Căn cứ vào phương hướng kế hoạch năm học 2018 -2019 của trường TH Vĩnh Hòa A.

Nay ngày 22/02/2019, thực hiện theo kế hoạch số 194/KH-THVHA ngày 30 tháng 10 năm 2018 của bộ phận thư viện trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện thao sách vòng trường” năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh của học sinh kể chuyện theo sách vòng trường.

70040cc6d4c936976fd8

BGK: Cô Diễm (AN) – Thầy Đồng (TPT Đội) – Cô Hiền (MT)aebc544c8c436e1d3752 fd71dbb003bfe1e1b8ae

Các bạn khối 4,5 thi kể chuyện4a5478bfa0b042ee1ba1 8c05bbe163ee81b0d8ff 9fb25e5d8652640c3d43 18f1400998067a58231756a9404e98417a1f2350 66d7e5213d2edf70863f 67fd0806d00932576b18 289ca26d7a62983cc173a25a99bf41b0a3eefaa1 ab3da4fe7cf19eafc7e0

Các bạn khối lớp 1, 2 ,3.ba44a4b87cb79ee9c7a6 ba52f991219ec3c09a8f c1fdd60c0e03ec5db512835c6aa5b2aa50f409bb 1823f2c92ac6c89891d7 2562ba8b628480dad995 031512eecae128bf71f0 102973d3abdc498210cd